ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Με το Π.Δ. 113/2012 ( Φ.Ε.Κ. 198Α/2012 ) εισάγονται νέες διαδικασίες σχετικά με τις άδειες χειριστών μηχανημάτων τεχνικών έργων.Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα σημεία του. Τα μηχανήματα τεχνικών έργων, για την εφρμογή του συγκεκριμένου Π.Δ. , διακρίνονται σε εννέα (#9#) ειδικότητες ανάλογα με τη φύση των εκτελούμενων εργασιών. Αυτές είναι :

1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές,
2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,
3) οδοστρωσίας,
4) εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων,
5) υπόγειων έργων και μεταλλείων,
6) έλξης,

7) διάτρησης και κοπής εδαφών,

8) ειδικές εργασίες ανύψωσης και

9) πολλαπλές εργασίες.

 

Τα μηχανήματα έργου εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες :

 

 Ομάδα Α μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες συνολικής ισχύος 120 kw.

 Ομάδα Β μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες συνολικής ισχύος από 10 kw μέχρι 120 kw.

 

Τα πρόσωπα που ασχολούνται με τη δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου κατατάσσονται στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες :

 Α) βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργου, ανήκει στην 1η βαθμίδα

Β) χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β, που ανήκει στη 2η βαθμιδα

Γ) χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α, που ανήκει στην 3η βαθμιδα

 

Ο βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργου, εργάζεται υπο την επίβλεψη χειριστή αντίστοιχης ειδικότητας ( κάθε χειριστής μπορεί να εποπτεύει ταυτόχρονα κατ’ανώτστο όριο 2 βοηθούς ).

 

Για την άσκηση της δραστηριότητας του βοηθού χειριστή, είναι απαραίτητη η βεβαίωση αναγγελίας, αυτή εκδίδεται απ’την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ύστερα από σχετική αίτηση. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους και η κατοχή άδειας οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β’ Η άδεια οδήγησης δεν απαιτείται για βοηθούς χειριστές που ανήκουν στην κατηγορία Β’.

Για την άσκηση της δραστηριότητας του χειριστή, απαιτείται η κατοχή σχετικής άδειας η οποία εκδίδεται απ’την Περιφέρεια κατόπιν επιτυχούς εξέτασης.

 

Στα άρθρα 5 και 6, καθορίζονται λεπτομερώς τα θέματα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας χειριστή.

 Επίσης δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης της προϋπηρεσίας από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εκδιδόμενες άδειες είναι αόριστης διάρκειας αλλά θεωρούνται κάθε οκτώ έτη, της θεώρησης εξαιρούνται οι απασχολούμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. , σε Ν.Π.Ι.Δ. ,σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι, στην περίπτωση κατά την οποία στην εξεταστέα ύλη επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές, τότε οι κάτοχοι της άδειας, εντός δύο ετών, είτε συμμετέχουν σε συμπληρωματικές εξετάσεις είτε παρακολουθούν κατάλληλο σεμινάριο επιμόρφωσης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι κάτοχοι αδειών χειριστή υποχρεούνται εντός δύο ετών να τις αντιστοιχίσουν με τις νέες άδειες.

 

Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι για την εφαρμογή όλων των παραπάνω απαιτείται η έκδοση αρκετών υπουργικών αποφάσεων οι οποίες ακόμη εκρεμμούν.

 

Για πληρέστερη ενημέρωση σας μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο του Π.Δ. στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( www.et.gr ). ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση εγκρίσεων τύπου, Δνση Δ13, μεταφέρθηκε στη Λ. Αλεξάνδρας 205. Τα νέα τηλέφωνα είναι 2106417585 / 2106417609